Wprowadzenie CIT,obowiązki przedsiębiorców

Na skutek zmian planowanych przez rząd zyski spółek komandytowej i jawnej zostaną dwukrotnie opodatkowane podatkiem od osób prawnych. Raz będzie to w etapie ich generowania przez firmę i inny raz na czasie ich dystrybucji do wspólników.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 642; dalej: projekt nowelizacji) przewiduje objęcie CIT:

• spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz

• spółek jawnych – że ich uczestnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka nie złoży do organów podatkowych w przewidzianym terminie informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, prawa do udziału w efekcie tej spółki.
Co do zasady spółka komandytowa zostanie objęta ogółem regulacji przewidzianych w ustawie o CIT dla spółek kapitałowych. Z tego powodu do dochodów takiej firmy będzie mogła znaleźć zastosowanie 9-proc. stawka CIT w przypadku osiągania przychodów nieprzekraczających 2 mln euro rocznie.